Voorsittersverslag, 2015

28 Januarie 2016

VOORSITTERSVERSLAG: 2015

  1. Ek het na die voorsittersverslae van 2013 en 2014 gekyk en met 2015 nou ook agter die rug, het ek opnuut besef hoeveel mylpale en doelwitte die Oud-Affiebond (die Bond) oor hierdie tydperk bereik het. Ek wil begin deur die Bestuurspan van 2015 te bedank vir die tyd, toewyding asook finansies wat elkeen afsonderlik, maar ook gesamentlik in die werksaamhede van die Bond ingesit het. Die meerderheid van die Bestuurspan kom die laaste paar jaar saam. My opregte dank aan elkeen wie se harde werk en opoffering daartoe bygedra het dat ons soveel struikelblokke kon oorkom. Al het ons tussendeur langs die pad gestruikel, is die wenstreep vandag in sig omrede ons elke keer maar weer opgestaan en aangegaan het. Ek hoop dat julle julself vir nog ‘n termyn verkiesbaar sal stel. Ons is amper daar en sal ek later melding maak van wat ek dink vorentoe moet gebeur om die Bond tot by die wenstreep – en daaroor te kry.
  2. Ek gaan nie al die nuuswaardige gebeurtenisse van 2015 hierin uitlig nie, daar is heeltemal te veel. Dit is in die nuusbriewe vervat, en namens die Bond bedank ek vir Dirk Taljard en Niel Coetzer van die skool se skakelkantoor vir hulle puik werk in hierdie verband. Ek dink nie almal besef hoeveel tyd die opstel van ‘n nuusbrief in beslag neem nie. Die Bond se Facebook-blad bevat ook baie nuus en wil ek graag vir Tobias Lubbe en weer vir Dirk Taljard bedank vir hulle bydrae om saam met my gereeld nuus daarop te plaas. Die getalle van die Bond se Facebook-volgers groei daagliks. Dit is steeds een van die meer effektiewe metodes om nuus te deel. Ons sal egter graag meer nuus oor oud-Affies wil ontvang.
  3. Van die belangrikste doelwitte wat die Bond die laaste paar jaar bereik het is:

 Daar is op die goeie verhouding wat daar met die skool en Beheerliggaam bestaan, voortgebou.

 Die Bond het ‘n effektiewe databasisprogram (spesifiek vir skole-alumni) aangekoop en die data van elke jaargroep word daagliks aangevul en opdateer. Dankie aan Tobias Lubbe en Marna Beineke hiervoor.

 Die Bond het ‘n tuiste bokant die Appelkas gevind.

 Die Bond het ‘n skakelbeampte aangestel. Marna is nou die Bond se kontakpersoon en beman die kantoor tot 13:40.

 Die ontwikkeling van memorabilia en verkoop daarvan: Die aanlynwinkel (ook deel van bogenoemde databasisprogram) is onlangs in gebruik geneem wat bestellings en verkope vergemaklik.

 Die Bond is in die algemeen meer betrokke by Affie-geleenthede en dus meer sigbaar: verwelkoming van die graad 8’s en hulle ouers, gesprekke met die matrieks en binnekort ook die graad 11-leerlinge, saal- en kerkafsluiting van die matrieks, die akademiese prysuitdeling, die opedag van die skool, die skool se verjaarsdag en die opening van die nuwe Kunstekampus, plasing van bylae in die Stroom-op, worsbroodjieverkope tydens sportgeleenthede en dies meer.

 Die Bond bied weer ‘n jaarlikse dinee vir oud-Affies aan, en ondersteun skoolprojekte soos die gholfdag, musiekkonserte en die wildsfees. My opregte dank aan oud-Affies Frits Brüne en Neil Sirmon van Baracas restaurant, wat met die jaarlikse wildsfees verseker dat oud-Affie gaste soos konings eet. Ek is oortuig daarvan dat die oud-Affielapa weens hulle betrokkenheid loshande die beste waarde vir geld bied.

 Die Bond het geïdentifiseer dat daar slegs memorabilia is vir oud-Affies, of as jy ‘n lid is van Klub 600. Die Bond het ondersteunerspette en -gholfhemde vanuit ons stal laat maak. Dit is nou beskikbaar vir ouers, voormalige ouers, ondersteuners en vriende van Affies (Affie-gemeenskap).

 Die finalisering en oprigting van die Affie-Alumnitrust. Ons dank aan die regspan van ENS Prokureurs onder leiding van Bernard du Plessis (1984).

  1. Ander mylpale wat nog nie behaal is nie, en waarmee die Bond hard besig, is sluit in:

 Die opdatering van die huidige Maatskappy-dokumentasie. Dankie weereens aan Bernard du Plessis en sy span by ENS Prokureurs.

 Die registrasie van die Artikel 18 Belastingvrystelling-sertifikaat.

 Finalisering van ‘n strategiese- en bemarkingsplan aan oud-skoliere (en Affie-gemeenskap) om betrokke te raak met mentorskapprogramme vir die seuns, die ondersteuning van mekaar se ondernemings, asook die finalisering van die boodskap vir vrywillige bydraes vir onder andere:

 Infrastruktuur van die oud-Affiebond se kantoor;

 Skool se hulpfonds;

 Instandhouding van die skoolgeboue en terrein;

 Kapitaalprojekte vir die skool en Bond, en

 Aanstelling van iemand (bemarker) wat passievol is oor onderwys en die skool, om halfdag/voldag in diens te tree van die Bond.

  1. In 2015 het die Bond, verteenwoordig deur Tobias, Marna en myself die jaarlikse SASAA-kongres in Stellenbosch bygewoon, wat deur die gasheerskool Paul Roos Gimnasium aangebied is. Soos elke jaar is kennis uitgeruil en goeie besprekings gevoer. Ons het besef dat die Bond goeie vordering gemaak het, maar dat ons gerus by ander skole kan aanklop en meer leer, eerder as om die wiel van vooraf te probeer ontwerp.
  2. Ek dink dat elke Alumni-kantoor daarna streef om sy skool finansieel te ondersteun. Sommiges kry dit reeds baie goed reg. Ons lewe vandag in uitdagende finansiële tye, en om vandag ‘n kind of kinders deur skool te sit raak aan enige ouer se beursie. Elke skool gaan gebuk onder die realiteit dat die begroting van vandag nie meer die een van gister is nie. Die “verlies” aan skoolgeld as gevolg van ouers wat dit doodeenvoudig nie kan bekostig nie, raak jaarliks ‘n groter syfer aan die verkeerde kant van die balansstaat. As alumni het ons die voorreg gesmaak om by Affies wêreldklasonderrig te ontvang, en geen kind wat Affies toe wil kom, moet van daardie voorreg ontneem word as gevolg van sy ouers se finansiële omstandighede nie. En dit is waar veral Affies se oud-leerlinge, maar ook ouers en vriende van Affies ‘n verskil kan maak en help om ‘n addisionele inkomstebron vir die skool te skep wat sal verseker dat Affies sy kwaliteit onderrig kan voortsit. Die struktuur, oftewel die voertuig vir fondsinsameling wat reeds met groot sukses gebruik word deur ander skole, en wat die Bond wil implementeer werk drieledig, naamlik:

6.1 Die skool fokus soos altyd op kwaliteit opvoeding en onderrig.

6.2 Die alumni-kantoor (Oud-Affiebond) fokus op lojaliteit, broederskap en die vestiging van welwillendheid met sy oud-leerlinge, deur onder andere te help met die reël van jaargroepe se reünie-reëlings, die hou van sosiale geleenthede, die verkoop van memorabilia, nuusbriewe en Facebook, skakeling met oud-skoliere deur die alumni-kantoor wat aandag kan gee aan navrae, dag-tot-dag sake soos databasis en ander administratiewe sake, en die oprig van oud-Affietakke regoor die land en selfs oorsee.

6.3 Fondsinsameling: Die voertuig wat gebruik word vir fondsinsameling is die Alumni-trust wat hoofsaaklik die skool se alumni nader, en ook vriende en ondersteuners van Affies. Ons is dit eens dat die korrekte boodskap so gou moontlik moet uitgaan dat daar ‘n behoefte bestaan en dat vrywillige bydraes verwelkom word. Hierdie boodskap kan verder vir meer effektiwiteit na elke jaargroep uitgaan, maar baie belangrik is die bemiddeling van ‘n verteenwoordiger van daardie jaargroep. Dit sal tipies die hoofseun of persoon wees wat die jaargroep se reünies reël. Die databasisprogram sal die werk vergemaklik, maar daar sal opleiding gegee moet word om die program optimaal en effektief te gebruik. Dit is krities dat dit moet gebeur en ek hoop dat die nuwe Bestuurspan dringend werk daarvan sal maak. Daar is gelukkig reeds konsepboodskappe in hierdie verband opgetrek wat gefinaliseer moet word.

  1. Sodra die bemarkingsplan gefinaliseer is moet dit geïmplementeer word, en dit is ‘n perd van ‘n ander kleur. Ek is van mening dat daar dringend na die aanstelling van iemand gekyk moet word wat dit halfdag/voldag vir die Bond kan doen. Ons is dankbaar vir Marna se betrokkenheid by die Bond, maar haar pos is slegs halfdag en ook hoofsaaklik vir die dag-tot-dag take soos bo genoem. Tobias gee sy beste, maar hy werk ongelukkig vir die skool en het nie tyd daarvoor nie. Dirk en Niel help met die nuusbriewe en die Facebook, maar hulle werkgewer is die skool. Die res van ons Bestuurslede werk almal en staan tyd af, soos beskikbaar aan die sake van die Bond. Die werklike potensiaal van die Bond as alumni-kantoor word beperk, en as ons die Bond na die volgende vlak wil neem, veral wat betref fondsinsameling, is dit my beskeie mening dat die aanstelling van iemand op ‘n permanente basis nodig is – iemand wat tyd het om op alle Bondsake te fokus. Selfs al is dit net halfdag.
  2. Ons het vanoggend die skool se ses en negentigste verjaarsdag gevier. Hierdie geleentheid het saamgeval met die opening van die nuwe Kunstekampus. Dit is ongelooflik dat dit met skoolgeld vermag is. Maar, ek het reeds verwys na die winde van ekonomiese verandering wat alle skole tref. Ek dink die tyd het aangebreek dat oud-Affies (vriende en ondersteuners ook) voortaan moet help om onder andere soortgelyke projekte te befonds. Vrywillig, en net omdat ons wil. Veral as ons glo dat niemand meer vir Affies omgee as juis sy oud-leerlinge nie!
  3. Ons gaan in uitdagende ekonomiese tye in en die rol van die Bond gaan al hoe belangriker word. Dit sal wonderlik wees indien die skool die gerusstelling het dat die Bond finansieel kan ondersteun en behulpsaam kan wees met kapitaaalprojekte, die onderhoud en instandhouding van die terrein en geboue, en dies meer. Die skool se 100ste verjaarsdag is om die draai. Die jaar 2020 gaan geskiedkundig wees vir Affies. Dit gaan ook vir duisende oud-Affies ‘n jaar wees waarin ons saam met die skool wil feesvier en met Affies spog. Maar, meer belangrik – daar is vier jaar tot die skool se verjaarsdag in 2020, terwyl dit ons die beste platform gee om bogenoemde gedagtes, idees en drome ‘n realiteit te maak.
  4. Ek vertrou dat die nuwe bestuurspan met die momentum wat daar nou is, sal voortgaan. Ek hoop dat die Bond nog meer sigbaar sal raak en aktief sal wees vir sy alumni. Ek weet dat die Bond vir altyd vir die skool daar sal wees. Ek bid dat die Bond, met die samewerking van die Affie-gemeenskap en -alumni ‘n verskil kan maak aan die koffer van die skool, sodat die fokus kan bly op voortsetting van die uitnemende onderrig wat Affies vir sy leerlinge bied – vandag, môre en vir nog ‘n eeu!

Tobie le Cornu

Voorsitter